REGULAMIN REZERWACJI ONLINE

§1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

 1. Administrator danych osobowych – PLAN B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ol. Garażowa 5, 02 - 651 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757267, NIP 521-384-57-70, REGON 381779749, o kapitale zakładowym 60.000 zł (dalej zwana PLAN B), telefon nr 22 121 1945, adres e-mail biuro@planb.waw.pl
 2. Cena – wskazana w Formularzu Rezerwacji kwota wyrażona w złotych, uzależniona od dnia tygodnia i liczby Graczy uczestniczących w grze albo równowartość Vouchera uprawniającego do gry w Salonie.
 3. Formularz Rezerwacji – oznacza formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Klientowi dokonanie Rezerwacji, w szczególności poprzez podanie przez Klienta jego danych oraz określenie warunków Wydarzenia wskazanych w tym formularzu
 4. Klient – oznacza osobę, która dokonuje Rezerwacji.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady Rezerwacji Wydarzenia za pośrednictwem Formularza Rezerwacji dostępnego na stronie escapegameover.pl, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.
 6. Rezerwacja – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Rezerwacji, określające wskazane w nim warunki Wydarzenia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 7. Salon – oznacza Salon Game Over Escape Rooms - Warszawa znajdujący się pod adresem ol. Garażowa 5, 02-651 Warszawa, w którym świadczone są Gry.
 8. Serwis – oznacza ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem https://escapegameover.pl, w tym umożliwiających Klientowi dokonanie Rezerwacji.
 9. Wydarzenie – oznacza udział w Grze w danym dniu i o określonej godzinie.
 10. Gra – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę po uiszczeniu Ceny i na warunkach określonych w Rezerwacji oraz Regulaminie Game Over Escape Rooms - Warszawa, polegającą na wprowadzeniu uczestników do pokoju zagadek dostępnego w Salonie, rozwiązaniu przez nich zagadek w nim ukrytych lub wykonaniu zadań niezbędnych do wyjścia z pokoju przed upływem określonego czasu.
 11. Usługodawca – oznacza PLAN B.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

§2

Wstęp

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Serwisu, dokonywania Rezerwacji, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

§3

Zasady korzystania z Serwisu, dokonywania i realizacji Rezerwacji

 1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Serwis umożliwia Klientowi złożenie Rezerwacji.
 3. Każdy Klient przed dokonaniem Rezerwacji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu SALONU Game Over Escape Rooms - Warszawa https://escapegameover.pl i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po akceptacji wszystkich jego postanowień.
 4. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu jaki i regulaminu Salonu Game Over Escape Rooms pod adresem https://escapegameover.pl
 5. Klient dokonuje Rezerwacji w Serwisie za pomocą Formularza Rezerwacji:
  1. wybierając nazwę pokoju zagadek, dostępną datę i godzinę Wydarzenia, język prowadzenia gry, łączną liczbę graczy, którzy mają brać udział w Wydarzeniu, sposób płatności i
  2. podając obowiązkowo adres e-mail i numer telefonu kontaktowego oraz
  3. oświadczając obowiązkowo o zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu Rezerwacji Online oraz Regulaminu Salonu Game Over Escape Rooms – Warszawa.
 6. Klient może dokonać w Serwisie Rezerwacji z opcją „płacę teraz” albo Rezerwacji z opcją „płacę później.
 7. W przypadku wyboru opcji „Płacę teraz” przez dokonanie Rezerwacji rozumie się wypełnienie Formularza Rezerwacji znajdującego się na stronie Serwisu i jego wysłanie przy użyciu funkcji „Rezerwuję i płacę teraz” oraz jej opłacenie za pośrednictwem płatności Przelewy24 albo Voucherem.
 8. W przypadku wyboru opcji „Rezerwuję i płacę później” przez dokonanie Rezerwacji rozumie się wypełnienie Formularza Rezerwacji znajdującego się na stronie Serwisu i jego wysłanie przy użyciu funkcji „Rezerwuję i płacę później”.
 9. Po złożeniu Rezerwacji:
  1. o której mowa w ust. 7, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji na podany przez siebie podczas dokonywania Rezerwacji adres e-mail, z prośbą o jej opłacenie przed upływem godziny. Jeżeli Klient:
   1. dokona opłacenia Rezerwacji przed upływem godziny, niezwłocznie otrzyma potwierdzenie opłacenia Rezerwacji wraz z jej potwierdzeniem,
   2. nie dokona opłacenia Rezerwacji przed upływem godziny, Rezerwacja automatycznie anuluje się,
  2. o której mowa w ust. 8, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji na podany przez siebie podczas dokonywania Rezerwacji adres e-mail z informacją o konieczności jej opłacenia w Salonie przed rozpoczęciem gry.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. do końca terminu Wydarzenia z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

 1. W przypadku niestawienia się na wyznaczony termin Wydarzenia Rezerwacja wygasa, a umowa rozwiązuje się. Jeśli Rezerwacja była opłacona Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej Ceny.

 

§4

Cena

 1. Cena za rezerwowane Wydarzenie wskazana jest w Formularzu Rezerwacji i zależy od łącznej liczby graczy. Jeżeli rzeczywista liczba graczy będzie większa niż liczba wskazana w Rezerwacji Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny należnej za rzeczywistą liczbę graczy.
 2. Wszystkie Ceny podane w Serwisie są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Cena podana przy każdej Rezerwacji jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Rezerwacji. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Cen znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana Cen nie dotyczy Rezerwacji, które zostały już złożone.
 4. Możliwość rezerwacji Wydarzenia za pośrednictwem Formularza Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania Rezerwacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania jej dokonywania przez Klienta.

 

§5

Sposoby i Terminy Płatności

 1. Płatność za Wydarzenie może nastąpić:
  1. w czasie dokonywania Rezerwacji – opcja „płacę teraz” albo
  2. w Salonie, bezpośrednio przed Wydarzeniem – opcja „płacę później”.
 1. W przypadku wyboru opcji „płacę teraz” możliwe są 2 formy płatności:
  1. za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl albo
  2. Voucherem.
 1. Jeżeli płatność z tytułu zawarcia Umowy następuje za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi jako agent rozliczeniowy:Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ol. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłacony, NIP: 781-173-38-5
 2. W przypadku wyboru opcji „płacę później” płatność dokonywana jest w Salonie przed rozpoczęciem Wydarzenia:
  1. gotówką albo
  2. Kartą płatniczą albo
  3. Voucherem.

 

§6

Reklamacja

 1. Reklamacje mogą zostać złożone przez Klienta:
  1. osobiście w siedzibie Usługodawcy - Garażowa 5, 02 - 651 Warszawa,
  2. pisemnie na adres Garażowa 5, 02 - 651 Warszawa
  3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@planb.waw.pl
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. nazwę/imię i nazwisko Klienta,
  2. siedzibę/adres zamieszkania Klienta oraz adres do korespondencji,
  3. dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
  4. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpływu.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może:
  1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  3. zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
 1. Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń oraz zasadach dostępu do procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  2. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  3. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  4. pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   3. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. w sporach transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji znajdują się na stronie internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy.
 2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument zawierający umowę na odległość ma prawo skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ODR).
 3. Platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami z wszystkich krajów Unii Europejskiej w przypadku umów zawieranych na odległość.
 4. Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Równocześnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą osobiście w Salonie.

 

§7

Odstąpienie od Umowy i anulowanie Rezerwacji

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, możliwe jest anulowanie Rezerwacji przez Klienta:
  1. w każdym czasie, jeżeli wybrał płatność w Salonie bezpośrednio przed Wydarzeniem,
  2. nie później niż na 72 godziny przed zarezerwowaną datą Wydarzenia, jeżeli wybrał płatność online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl albo Voucherem.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji:
  1. Klientowi przysługuje zwrot Ceny – jeżeli Rezerwacja została opłacona w sposób inny niż Voucherem,
  2. Klientowi przysługuje możliwość wykorzystania Vouchera do opłacenia Rezerwacji w innym terminie, z tym że nie później niż w terminie ważności Vouchera, który wynosi 12 miesięcy, licząc od daty jego zakupu.
 4. Anulowanie Rezerwacji może zostać dokonane przez Klienta jedynie poprzez użycie linka z e-maila potwierdzającego dokonanie rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania Rezerwacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, Cena za Wydarzenie zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności przy dokonywaniu Rezerwacji.
 6. W przypadku anulowania Rezerwacji bądź jej nieopłacenia, Usługodawca jest zwolniony z realizacji Wydarzenia.

 

§8

Polityka Prywatności

 

Część I

Ochrona Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 1. [Administrator danych]
  Administratorem Państwa danych osobowych jest PLAN B. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@planb.waw.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

 

 1. [Cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych]
  Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO, w celu:
  1. umożliwienia rezerwacji oferowanych przez siebie gier,
  2. związanym z prawidłowym wykonywaniem opłaconych przez Państwa Wydarzeń,
  3. marketingu bezpośredniego naszych usług,
  4. przekazywania Państwu informacji na temat zarezerwowanych Wydarzeń,
  5. obsługi Państwa próśb, żądań, zapytań reklamacji,
  6. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji należności, postępowań sądowych,
  7. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

 1. [Odbiorcy danych osobowych]
  Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych do innych odbiorców danych osobowych, chyba że powyższy obowiązek wynikać będzie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. [Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej]
  Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. [Przechowywanie danych osobowych]
  Dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez 3 lata, licząc od dnia zakończenia działalności związanej z oferowanymi grami w Salonie Escape Game Over – Warszawa przez Administratora danych. W przypadku wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych dla celów określonych w ust. 2, Administrator danych przestanie je wcześniej przetwarzać.

 

 1. [Prawa osoby, której dane dotyczą]
  Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

 

 1. [Prawo do wycofania zgody]
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z Administratorem danych w sposób wskazany w punkcie 1 powyżej.

 

 1. [Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego]
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. [Dobrowolność lub obowiązek podanie danych i ich konsekwencje]
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do skorzystania z gier oferowanych przez Administratora danych.

 

Część II

Polityka Bezpieczeństwa Serwisu

 

 1. [Informacje ogólne]
 1. Operatorem Serwisu http://www.escapegameover.pl/ jest PLAN B. Z Operatorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@planb.waw.pl, lub pisemnie na adres siedziby Operatora.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 1. [Informacje w formularzach]
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rezerwacji.
  5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 1. [Informacja o plikach cookies]
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 1. [Logi serwera]
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 1. [Udostępnienie danych]
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 1. [Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?]
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies skorzystaj z instrukcji na stronie: https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
  1. zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,
  3. zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
   Zmiana Regulaminu nie odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu i nie zmienia ich treści i warunków.
 1. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
 2. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu PLAN B nr 3 z dnia 28 lutego 2019 r. wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.