REGULAMIN SALONU GAME OVER ESCAPE ROOMS - WARSZAWA

 §1

GOŚĆ, GRACZ, OPIEKUN, PROWADZĄCY SALON GAME OVER ESCAPE ROOMS - WARSZAWA

 1. Podmiotem prowadzącym SALON GAME OVER ESCAPE ROOMS - WARSZAWA (dalej: SALON) jest PLAN B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ol. Garażowa 5, 02 - 651 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757267, NIP 521-384-57-70, REGON 381779749, o kapitale zakładowym 60.000 zł, zwana dalej Prowadzącym.
 2. Gościem jest każda osoba przebywająca na terenie SALONU, za wyjątkiem Opiekunów.
 3. Graczem jest każdy Gość, który uprawniony jest do gry w pokoju zagadek po zapłaceniu ceny.
 4. Opiekunem jest osoba obsługująca - na zlecenie Prowadzącego - Gości, Graczy i grę w pokojach zagadek, ubrana w strój z logo Game Over Escape Rooms.

 §2

POKOJE ZAGADEK

 1. W SALONIE dostępne są 4 pokoje zagadek:
  1. Labirynt Minotaura - scenariusz gry w tym pokoju zainspirowany jest mitologią grecką,
  2. Maniak - scenariusz gry w tym pokoju zainspirowany jest horrorami,
  3. Kuba Rozpruwacz - scenariusz gry w tym pokoju zainspirowany jest klasycznymi brytyjskimi XIX wiecznymi kryminałami,
  4. Space Wars - scenariusz gry w tym pokoju zainspirowany jest filmami i literaturą s-f.
 1. Gra we wszystkich pokojach zagadek niewskazana jest dla kobiet w ciąży, osób cierpiących na epilepsję lub klaustrofobię oraz osób z dysfunkcjami poruszania się, a w pokoju Maniak niewskazana jest dla osób, które nie ukończyły 14 roku życia.
 2. W pokoju Maniak mogą grać osoby, które nie ukończyły 14 roku życia, z asystą co najmniej jednego Gracza, który ma ukończone 16 lat albo – po uprzednim ustaleniu warunków z Prowadzącym na co najmniej 24 godziny przed godziną rezerwacji – z asystą Opiekuna.
 3. W pokoju Maniak mogą grać osoby, które ukończyły 16 roku życia. Jeżeli jednak pełnoletni Gracz legitymujący się dokumentem stwierdzającym tożsamość, pod którego opieką pozostają osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, złoży pisemne oświadczenie, że chce, aby takie osoby uczestniczyły razem z nim we wspólnej grze, Prowadzący umożliwi im grę.
 4. Gra w pokoju Maniak ma 2 scenariusze: scenariusz bez kajdanek i scenariusz z kajdankami. Wyboru scenariusza dokonują Gracze przed wejściem do pokoju.

 §3

GRA

 1. Podczas gry w pokoju zagadek udostępnionym w SALONIE Gracze zobowiązani są przestrzegać Regulaminu oraz zaleceń Opiekunów.
 2. Gra w pokoju zagadek może się rozpocząć tylko w przypadku wcześniejszej zapłaty ceny za grę.
 3. Gra w pokoju zagadek trwa 60 minut, z tym że w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Graczy gra rozpocznie się po godzinie rezerwacji, gra może zostać skrócona o czas opóźnienia. O skróceniu decyduje Opiekun. Skrócenie gry w związku z opóźnieniem jej rozpoczęcia leżącym po stronie Graczy nie uprawnia do obniżenia ceny za grę.
 4. Gdy po 60 minutach od rozpoczęcia gry Gracze nie rozwiążą wszystkich zagadek i zadań, Opiekun może zdecydować o jej przedłużeniu, o ile przedłużenie gry nie spowoduje opóźnienia rozpoczęcia gry przez kolejną grupę.
 5. W grze może uczestniczyć:
  1. od 2 do 6 Graczy w pokojach: Labirynt Minotaura, Kuba Rozpruwacz, Maniak,
  2. od 3 do 7 Graczy w pokoju Space Wars,

  z tym że z doświadczenia Prowadzącego wynika, że najbardziej optymalna i dająca najwięcej radości i satysfakcji wszystkim Graczom gra ma miejsce w przypadku grup 4 i 5 osobowych.
 1. Do pokojów gry nie można wchodzić w okryciach wierzchnich, tj. wszelkiego rodzaju kurtkach, płaszczach, kombinezonach, kożuchach. Do pokojów nie można również wnosić wszelkiego rodzaju toreb, torebek, plecaków, tornistrów.
 2. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, tabletów ani innych urządzeń elektronicznych dlatego Gracze proszeni są o ich pozostawienie w miejscach do tego przeznaczonych lub wskazanych przez Opiekunów. Jeżeli Opiekunowie zauważą, że Gracze w czasie gry używają tych sprzętów, mają prawo przerwać grę w celu odniesienie sprzętów w miejsce do tego przeznaczone albo zakończyć grę przed czasem. Przerwa w grze nie powoduje przedłużenia jej czasu ponad 60 minut. Przerwa w grze albo jej zakończenie przed czasem nie stanowi podstawy ani do zwrotu pieniędzy za rezerwację ani do obniżenia ceny.
 3. Przed rozpoczęciem gry Gracze zostaną zaznajomieni przez Opiekuna z zasadami gry i zasadami bezpieczeństwa, dlatego Gracze powinni przybyć do SALONU nie później niż na 10 minut przed godziną rezerwacji.
 4. W przypadku niezastosowania się do Regulaminu lub zaleceń Opiekunów gra może zostać zakończona a Gracze poproszeni o opuszczenie pokoju zagadek. Zakończenie gry w takim przypadku nie stanowi podstawy ani do zwrotu pieniędzy za rezerwacje ani do obniżenia ceny.

§4

REZERWACJA GRY

 1. Cena za grę w pokoju zagadek uzależniona jest od liczby Graczy. Cena za grę znajduje się na stronie escapegameover.pl i jest wartością brutto wyrażoną w złotych polskich zawierającą podatek VAT.
 2. Rezerwacji dokonać można:
  1. online korzystając z formularza rezerwacyjnego na stronie escapegameover.pl,
  2. telefonicznie pod numerem telefonu 22 121 1945,
  3. za pomocą poczty e-mail, pisząc na adres warszawa@escapegameover.pl,
  4. osobiście w SALONIE przy ulicy Garażowej 5, 02-651 Warszawa.
 1. Podczas dokonywania rezerwacji w sposób określony w ust. 2 pkt. 2-4 należy podać:
  1. adres e-mail,
  2. numer telefonu kontaktowego,
  3. liczbę Graczy,
  4. nazwę wybranego pokoju,
  5. datę i godzinę rezerwacji,
  6. język prowadzenia gry - polski albo angielski,
 1. Opiekun może zadzwonić na numer telefonu podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
 2. Każdy dokonujący rezerwacji w sposób określony w ust. 2 pkt. 2-4 zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Salonu GAME OVER Escape Rooms – Warszawa oraz do przekazania jego treści pozostałym Graczom.

 

§5

PŁATNOŚĆ

 1. Płatności za grę dokonać można online w formularzu rezerwacyjnym na stronie escapegameover.pl za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl albo poprzez wpisanie unikalnego kodu z vouchera bądź w SALONIE kartą płatniczą, gotówką albo podając Opiekunowi unikalny kod z vouchera.
 2. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

§6

VOUCHER

 1. Voucher można zakupić w SALONIE lub na stronie escapegameover.pl
 2. Każdy voucher ma unikalny kod, uprawniający do gry tylko raz, przy pierwszym jego użyciu i który jest ważny maksymalnie przez 12 miesięcy, licząc od daty jego zakupu. Kolejne użycie kodu nie uprawnia do gry.
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące zakupu voucherów znajdują się w Regulaminie zakupu voucherów online, na stronie www.escapegameover.pl

§7

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Gracze, z dowolnej przyczyny i w każdej chwili, mogą przerwać grę i wyjść z pokoju zagadek. Gracze mogą to uczynić poprzez użycie klamki, która jest w każdych drzwiach albo poprzez przycisk awaryjny znajdującego się przy każdych drzwiach, który otwiera je automatycznie (tzw. Panic Button – obraz poniżej).
 2. W pokojach zagadek znajdują się elementy techniczne oznaczone tekstem lub symbolem

  Elementów oznaczonych takim napisem lub symbolem nie należy dotykać i używać podczas gry.

 

 1. W przypadku braku zasilania elektrycznego w SALONIE włączy się oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne. Oświetlenie ewakuacyjne charakteryzuje się znakiem biegnącego człowieka na zielonym tle i umieszczone jest nad każdym wyjściem z pokoju zagadek oraz w części rekreacyjnej. Oświetlenie ewakuacyjne wskazuje kierunek wyjścia z pokojów zagadek i SALONU. W momencie braku zasilanie elektrycznego Goście zobowiązani są wyjść z pokojów zagadek i SALONU poruszając się w kierunku wskazanym przez oświetlenie ewakuacyjne.
 2. Kobiety w ciąży, osoby cierpiące na epilepsję, klaustrofobię, lęk przed ciemnością, problemy z samodzielnym poruszaniem powinny skontaktować się z Opiekunem przed rozpoczęciem gry.
 3. W SALONIE dostępna jest apteczka. W razie potrzeby jej użycia należy zwrócić się o pomoc do Opiekuna.

§8

SALON GAME OVER ESCAPE ROOMS - WARSZAWA

 1. Na terenie SALONU szatnia jest obowiązkowa.
 2. Na terenie SALONU Goście mogą korzystać – oprócz pokojów zagadek – z bezpłatnych gier logicznych i zręcznościowych, które mogą być dostępne w części rekreacyjnej SALONU.
 3. Wszystkie uwagi związane z funkcjonowaniem SALONU, jakością obsługi i zachowaniem Opiekunów mogą być zgłaszane bezpośrednio do nich lub pocztą e-mail na adres biuro@planb.waw.pl
 4. Na terenie SALONU obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych zakupionych lub przygotowanych poza SALONEM,
 5. Wprowadzanie zwierząt do SALONU jest zabronione.
 6. Gości na terenie SALONU, jak również na chodniku przed salonem, obowiązuje zakaz palenia papierosów, w tym elektronicznych, jak również pozostałych używek, a także spożywania alkoholu lub innych używek.
 7. Goście SALONU zobowiązują się do bezwzględnego stosowania się do poleceń Opiekunów.
 8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na teren SALONU środków odurzających, alkoholu, broni, środków pirotechnicznych, sztucznych ogni, wszelkich metalowych przedmiotów w tym przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne narzędzia; w przypadku próby wniesienia na teren SALONU w/w środków Opiekun ma prawo odmówienia wstępu osobie, która próbowała wnieść zakazane rzeczy.
 9. Opiekunowie mają obowiązek odmówić obsługi Gości będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również tych Gości, którzy zachowują się w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności zachowują się w sposób wulgarny lub agresywny w stosunku do Opiekunów i innych Gości lub ich zachowanie jest niezgodne z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Nieobsłużenie wyżej wymienionych osób, nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy za rezerwację.
 10. Opiekunowie są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych Gościom, o których mowa w ust. 9, a w przypadku braku reakcji na te polecenia, wezwania ich do opuszczenia SALONU.

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, zniszczone lub pozostawione w SALONIE, jak również w jego otoczeniu.
 2. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie Gości powstałe z winy Gości w SALONIE.
 3. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia spowodowane przez siebie w SALONIE lub powstałe na skutek ich przyczynienia się, chyba że nie ponoszą winy za szkodę.
 4. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i przerwy w funkcjonowaniu SALONU będące skutkiem siły wyższej lub wywołane okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego. W takim przypadku Prowadzący zwraca pieniądze za niewykorzystaną grę.
 5. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Gości z niniejszym Regulaminem.

§10

MONITORING I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prowadzący informuje, iż ze względów bezpieczeństwa i potrzeb sprawnego przebiegu gry oraz ochrony mienia teren SALONU jest objęty monitoringiem wizualnym a pokoje zagadek monitoringiem audiowizualnym. Jedynie w tym celu przetwarzany jest wizerunek Gości.
 2. Prowadzący zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania filmów w SALONIE. Zdjęcia i filmy te będą wykorzystywane do celów marketingowych, po uprzednim udzieleniu zgody przez Gości ujętych na fotografiach lub nagraniach audiowizualnych.
 3. Wizerunek Gości przetwarzany będzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób w SALONIE na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
 4. Wizerunek Gości będzie przechowywany przez okres 90 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Po tym okresie zostanie on skasowany.
 5. Wizerunek Gości nie będzie udostępniany podmiotom trzecim w celu przetwarzania, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Goście posiadają prawo dostępu do nagrania swojego wizerunku, o ile nie naruszy to praw i wolności osób trzecich, jak również do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Gościom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie podanych danych osobowych naruszają przepisy RODO.
 8. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Gości przez osoby trzecie w związku z rejestrowaniem lub upublicznianiem (np. w mediach społecznościowych) wizerunku Gości przez te osoby.
 9. Prowadzący jest administratorem danych osobowych Gości korzystających z SALONU zbieranych i przetwarzanych w związku z monitoringiem.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie należy zwracać się do Opiekunów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Prowadzącym a Klientem jest właściwy miejscowo Sąd w Warszawie.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest w recepcji SALONU oraz na escapegameover.pl